O nas

Domy Dziecka „Dworek Marzeń” i „Pomocna Dłoń” w Olkuszu są publicznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Olkuskiego, prowadzonymi w formie jednostek budżetowych. Są wielofunkcyjnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, zapewniającymi dzieciom  całodobową opiekę i wychowanie. Nasze działania skierowane są na dziecko i rodzinę a nadrzędnym celem jest dobro dziecka i powrót do domu rodzinnego. Placówki przeznaczone są dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Wychowankowie mogą w nich przebywać do pełnoletniości lub najdłużej za zgodą dyrektora do 25-go roku życia, jeśli kontynuują naukę.

Nasi wychowankowie to wyjątkowe dzieciaki, którym los napisał niesłychanie trudne życiowe historie. Wychowawcy zastępując mamę i tatę robią wszystko, aby tym dzieciom stworzyć namiastkę prawdziwego domu. Dbają o stan zdrowia, pomagają w nauce, organizują czas wolny i wypoczynek, wspierają w różnych sytuacjach kryzysowych, przygotowują do samodzielnego życia.

Zadania placówek

Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej. W przypadku wymagającym  interwencji i zapewnieniu dziecku natychmiastowej opieki placówka jest obowiązana przyjąć dziecko bez decyzji sądu, który natychmiast zostaje poinformowany o sytuacji dziecka.

 • Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
 • Realizujemy przygotowany we współpracy z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • Umożliwiamy kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
 • Podejmujemy działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • Zapewniamy dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • Obejmujemy dziecko działaniami terapeutycznymi i zapewniamy korzystanie z przysługujących mu  świadczeń zdrowotnych.


Nasza Historia

15.03.1993 rok

Zostaje powołana do funkcjonowania Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza przy Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Olkuszu ul. Mickiewicza. Dzieci znalazły w niej nie tylko fachową pomoc ale także wsparcie, ciepło, troskę i opiekę. Miały tam swój kącik, którego brakowało czasem w domu rodzinnym.

01.09.1994 rok

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Olkuszu zmienia swoją siedzibę: ul. Olewińska 16 „Świetlica jest lepsza od podwórka a w domu nie ma po co siedzieć....” - opowiadają dzieci redaktorowi z lokalnej gazety.

01.10.1995 rok

Powstaje publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza pod nazwą:  Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w skład której wchodzą:

 • Ognisko Wychowawcze w Olkuszu, ul. Olewińska 16,
 • Świetlica Profilaktyczno – Wychowacza w Olkuszu, Al. 1000-lecia 11
 • Świetlica Profilaktyczno – Wychowacza w Bukownie, ul. Szkolna 1
 • Świetlica Profilaktyczno – Wychowacza w Sławkowie. ul. Młyńska 14

Celem istnienia ZPOW w Olkuszu jest zapewnienie dzieciom z rodzin z różnymi problemami opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wsparcie emocjonalne i rzeczowe.

31.12.2001 rok

Żegnamy dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowaczej w Sławkowie, które od nowego roku wraz ze wszystkimi mieszkańcami, stały się „obywatelami” Województwa Śląskiego.

18.04.2002 roku

W ZPOW w Olkuszu zostaje utworzona nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego - Pogotowie Opiekuńcze, z siedzibą w Olkuszu, ul. Legionów Polaskich 3. Zapewnia ona całodobowa opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej, przyjmując dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych. 

Do 2012 roku

Na terenie Powiatu Olkuskiego zostają zlikwidowane:

 1. Ognisko Wychowawcze w Olkuszu, ul. Olewińska 16,
 2. Świetlica Profilaktyczno – Wychowacza w Olkuszu, Al. 1000-lecia 11
 3. Świetlica Profilaktyczno – Wychowacza  w Bukownie, ul. Szkolna 1

Czerwiec 2012 roku

W związku z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uległ zlikwidowaniu Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu. Na jego miejsce została utworzona Placówka Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi pn. „Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Olkuszu” mieszcząca się na ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz, placówka zapewnia opiekę i wychowanie dla 30 wychowanków.

01.02.2021 roku

Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 26 stycznia 2021 r. zezwolił od 1 lutego 2021 r., Powiatowi Olkuskiemu na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi, o nazwie Dom Dziecka „Dworek Marzeń”  w Olkuszu, ul. Żuradzka 21 i Dom Dziecka „Pomocna Dłoń” w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich 3