Dom Dziecka "Dworek Marzeń"

Dom Dziecka „Dworek Marzeń” w Olkuszu jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, jednostką organizacyjną Powiatu Olkuskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Ze względu na specyfikę dziłań, realizuje zadania placówki socjalizacyjnej przeznaczonej dla 14 wychowanków.


Dyrektor Domu Dziecka

Dominika Sobera – Goc

Kierownik

Monika Wójcicka

Pedagog

Monika Mączka


Placówka sprawuje nad podopiecznymi całodobową opiekę zapewniając im:

1. W zakresie opieki i wychowania:

a) warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego,

b) indywidualne oddziaływanie na dzieci niedostosowane społecznie odpowiednio do ich osobowości i potrzeb wychowawczych,

c) poszanowanie podmiotowości oraz informowanie o podejmowanych wobec nich działaniach,

d) wysłuchiwanie zdania i w miarę możliwości uwzględnianie ich wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach,

e) poczucie bezpieczeństwa,

f) utrzymywanie bezpośrednich kontaktów i związków emocjonalnych z rodzicami, rodzeństwem oraz innymi osobami przebywającymi zarówno poza placówką jak i w niej,

g) nawiązanie więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,

h) poszanowanie tradycji kulturowych i ciągłości kulturowej,

i) planowanie i organizowanie codziennych zajęć dostosowanych do wieku dziecka,

j) organizowanie czasu wolnego, w tym uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

k) kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych,

l) przygotowanie do samodzielnego życia w środowisku społecznym oraz nabycie umiejętności podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,

m) wyrównanie deficytów rozwojowych dzieci,

n) uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami i opiekunami,

o) korzystanie z porad specjalistów przez okres 3 lat po opuszczeniu placówki,

p) dostęp do usług zdrowotnych.

2. W zakresie potrzeb bytowych:

a) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych,

b) całodobowy dostęp do produktów żywnościowych i napojów,

c) wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, środki higieny osobistej stosowane do wieku i indywidualnych potrzeb,

d) leki, podręczniki i przybory szkolne,

e) miesięczną kwotę pieniężną do dyspozycji,

3. W zakresie nauczania:

a) umożliwienie uczęszczania do szkół ogólnodostępnych,

b) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w razie potrzeb udział w zajęciach pozalekcyjnych wyrównawczych,

c) uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych,

d) pokrycie kosztów przejazdu do miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką,

e) organizację imprez z okazji świąt i innych okoliczności.

4. W zakresie warunków socjalnych:

a) miejsce do zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęt zgodnie z obowiązującymi standardami,

b) odpowiednie warunki sanitarne,

c) pomieszczenie do wypoczynku i cichej nauki,

d) kuchnie do zajęć kulinarnych,

e) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć terapeutycznych, rozrywkowych i sportowych. 

Zasady funkcjonowania Placówki :

1. Do placówki kierowane są dzieci w wieku od 10 do 18 r.ż przez Powiatowe Centrum   Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

2. Przyjmowanie dzieci odbywa się przez całą dobę.

3. Placówka zobowiązana jest przyjąć każde dziecko w wieku poniżej 10 lat bez skierowania lub bez orzeczenia sądu jeżeli wymaga ono natychmiastowej opieki.

4. Dziecko umieszczane zostaje w grupie wychowawczej, pod opiekę wychowawców.

5. Po przyjęciu do placówki dziecko objęte zostaje szczególną opieką ze strony wychowawców w celu udzielenia mu pomocy w adaptacji w nowym środowisku.

6. Wychowanek korzysta ze świadczonych usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu pracy z nim.

7. Stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka formułuje na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu nieletniego w placówce.

8. Po uzyskaniu pełnoletniości w oparciu o odrębne przepisy wychowanek opuszczający placówkę objęty zostaje pomocą mającą na celu jego życiowe usamodzielnienie się oraz integrację ze środowiskiem.

9. Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, poszanowaniem praw jego oraz jego rodziców, a także utrzymaniem więzi z rodziną i umożliwienie powrotu do niej.

10. Pobyt dziecka ma charakter przejściowy i ustaje w przypadku:

a) powrotu do rodziców,

b) zakwalifikowanie dziecka do innej formy opieki,

c) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce,

d) usamodzielnienia.

Prawa wychowanków:

1. Wychowanek Domu Dziecka ma prawo do:

a) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez placówkę,

b) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,

c) uzyskiwania pomocy w zapewnieniu ochrony prawnej,

d) współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,

e) godnego traktowania,

f) zgłaszania skarg i wniosków do dyrektora placówki,

g) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych jeżeli nie narusza to zasad współżycia społecznego,

h) posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,

i) korzystania z wyjść poza teren placówki po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy lub dyrektora,

j) zrzeszania się w samorządzie wychowanków,

k) praktyk religijnych,

l) urlopowania za zgodą sądów,

m) poczucia bezpieczeństwa.